Dobbelt statsborgerskab

30. maj 2016 Ikke kategoriseret

Dobbelt statsborgerskab

Den 18. december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).

Loven træder i kraft den 1. september 2015, hvor det 1-årige opsigelsesvarsel i en konvention fra 1963 er udløbet. Indtil loven træder i kraft vil de hidtidige regler finde anvendelse.

Danske statsborgere, som erhverver fremmed statsborgerskab

Ikrafttrædelsesdatoen betyder, at danske statsborgere, der efter ansøgning bliver statsborgere i andre lande, inden den 1. september 2015 stadig fortaber deres danske statsborgerskab i denne forbindelse.

Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab, fordi de efter ansøgning blev statsborgere i et andet land, vil fra den 1. september 2015 til den 31. august 2020 kunne indgive en erklæring til Statsforvaltningen, hvorefter de bliver danske statsborgere, hvis de opfylder nogle nærmere angivne betingelser*. Adgangen til at erhverve dansk statsborgerskab ved erklæring gælder for alle tidligere danske statsborgere, der har fortabt statsborgerskabet efter indfødsretslovens § 7, uanset hvornår fortabelsen er sket. Overgangsordningen omfatter også danske statsborgere født i udlandet, men indfødsretslovens § 8 gælder stadig. Det betyder, at danske statsborgere født i udlandet fortsat kan fortabe deres danske statsborgerskab, hvis de hverken gennem bopæl eller ophold i Danmark inden det fyldte 22. år har haft den fornødne tilknytning til Danmark. Overgangsordningen fremgår af lovens § 3.

Udenlandske statsborgere, der ønsker at få dansk statsborgerskab

Ikrafttrædelsestidspunktet betyder også, at udenlandske statsborgere, som bliver optaget på det lovforslag om indfødsrets meddelelse, der forventes fremsat i april 2015, som hidtil kan blive optaget på lovforslaget med krav om løsning fra deres hidtidige statsborgerskab.

Udenlandske statsborgere, som bliver optaget på et senere lovforslag om indfødsrets meddelelse, vil derimod alle blive optaget uden krav om løsning. Ved behandlingen af ansøgninger om naturalisation, der indgives nu, vil der ikke blive stillet krav om løsning.

Udenlandske statsborgere, som har været optaget med krav om løsning på en lov om indfødsrets meddelelse vedtaget i december 2012 eller senere, vil fra den 1. september 2015 til den 31. august 2017 kunne indgive en erklæring til Statsforvaltningen, hvorefter de bliver danske statsborgere uden at blive løst fra deres hidtidige statsborgerskab. Overgangsordningen fremgår af lovens § 4.

Ansøgning

Ved afgivelse af erklæring om dansk indfødsret til Statsforvaltningen betales et gebyr på 1.100 kr. Skemaer til afgivelse af erklæring til Statsforvaltningen vil være tilgængelige inden lovens ikrafttræden. Ansøgning om naturalisation kan indgives på de skemaer, der til enhver tid måtte ligge på Justitsministeriets hjemmeside.

Adgang til dobbelt statsborgerskab bestemmes ikke af dansk ret alene. For at blive dobbelt statsborger skal dette således være tilladt efter reglerne i alle de lande, hvis statsborgerskab man ønsker at have.

Du kan læse mere om loven og dens tilblivelse på Folketingets hjemmeside, hvor du også kan finde en henvisning til lovteksten.

*Det er en betingelse for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved erklæring, at den tidligere danske statsborger ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af den danske indfødsret og afgivelse af erklæring. For tidligere danske statsborgere over 22 år, der er født i udlandet, er det i tilfælde, hvor der ikke ved det fyldte 22. år er truffet en afgørelse om bevarelse af den danske indfødsret i medfør af indfødsretslovens § 8, endvidere en betingelse, at de pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl her i riget eller haft ophold her i riget af sammenlagt mindst 1 års varighed.

Source: justitsministeriet.dk

Kommentar

Kommentar